Voorwaarden

Artikel 1

Bij afhaling goederen heet het dat alle materialen in goede staat werden meegenomen. Iedere schade aangebracht aan het gehuurde materiaal hetzij door het publiek hetzij door de huurder, alsook schade zoals vandalisme, brand, diefstal, weersomstandigheden of elektrische storingen zijn voor rekening van de huurder en dit voor de periode van de plaatsing tot de

ophaling van de materialen door Depot 21. Onderverhuur aan derden mag enkel mits uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Depot 21.

 

Artikel 2

Schade aan derden hetzij lichamelijke hetzij materiële die veroorzaakt werd door het gehuurde materiaal of welk ander hulpmiddel dat aangevoerd is of ter beschikking is gesteld van de klant, is voor rekening van de huurder. Door het loutere feit van ondertekening van deze overeenkomst verklaart hij/zij voldoende op de hoogte te zijn van de risico’s die het gebruik van de gehuurde materialen met zich mee kunnen brengen, zodat hij afziet van eventuele aansprakelijkheidsvorderingen, zowel contractueel, als buitencontractueel. Hij verklaart zich tevens uitdrukkelijk bereid de verhuurder te vrijwaren tegen alle vorderingen vanwege derden, welke ook hun aard of rechtsgrond mogen zijn.

 

Artikel 3

De huurmaterialen worden verondersteld in orde en bedrijfsklaar te zijn. De huurder kan verlangen dat de materialen getest worden op hun functionele zichtbaarheid. Vanaf het moment echter dat beide partijen het contract ondertekend hebben, verklaart de huurder zich zonder meer akkoord bedrijfsklaar materiaal ontvangen te hebben. De klant heeft het recht om bij de in ontvangst name van de goederen aanwezig te zijn teneinde deze na te tellen, evenals bij het nazicht der teruggebrachte goederen de vaststellingen te verifiëren. Indien de klant afziet van dit recht, zal de telling en de eventuele vaststelling van tekorten en/of schade door Depot 21 bindend zijn. Het materiaal dient te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij de aanvang van de huur. Indien de goederen niet werden gesorteerd worden er extra kosten aangerekend. Depot 21 behoudt het recht om te alle tijde de huurovereenkomst te verbreken, en zonder gerechtelijke tussenkomst, de goederen terug te halen, waar deze zicht ook mogen bevinden. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden doorberekend aan de klant. Bovendien blijft de huurprijs verschuldigd tot de goederen terug zijn in het magazijn van Depot 21. Depot 21 behoudt altijd het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faling van de klant, zodat noch de klant, noch derden eigenaar kunnen worden, uitgezonderd indien er een verkoopfactuur werd opgesteld door Depot 21.

 

Artikel 4

Transport: gebeurt altijd voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant. Indien het transport door Depot 21 gebeurt: kan Depot 21 niet aansprakelijk gesteld worden, ook niet na ingebrekestelling, voor het niet tijdig of niet juist afleveren van de goederen door overmacht. Wordt geacht dat de klant aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. Zoniet zal de vervoerder de goederen terugbrengen naar de magazijnen van Depot 21. Extra transportkosten worden aangerekend. Vindt de levering plaats gelijkvloers, aan de ingang voor zover deze gemakkelijk bereikbaar is. Dient het terrein voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer voor het leveren en ophalen van de goederen. Wordt een wacht- en lostijd van maximaal 15 min voorzien. Bijkomende wachttijd wordt aangerekend.

 

 

 

Artikel 5

Moest het toch blijken dat er zich een panne voordoet aan de installatie tijdens het evenement, zonder toedoen van derden (vb een uitval, technische panne) ondanks de juiste aansluitingen, dan zal Depot 21 de huurprijs van het desbetreffende toestel terugbetalen. Depot 21 kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het terugbetalen van allerlei schadevergoedingen die kunnen voortvloeien door het slecht of niet functioneren van het desbetreffende toestel.

 

Artikel 6

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat in geval van het verbreken van de overeenkomst door de huurder deze laatste een schadevergoeding verschuldigd is aan de verhuurder, ten bedrage van 50% van de overeengekomen prijs. Indien de opzegging gebeurt op minder dan 2 dagen is 80% van de huurprijs verschuldigd, indien annulatie op de begindag van de overeenkomst is dit 100%.

 

Artikel 7

Tenzij anders vermeld op deze overeenkomst, dienen de materialen op de inleveringsdag teruggebracht te worden, bij het laattijdig binnenbrengen van de materialen zal de huurder een schadevergoeding moeten betalen van “de dagprijs” per dag te laat, deze tevens vermeerderd zal worden met alle kosten die de verhuurder moet maken om het verdere verloop van zijn activiteiten niet in het gedrang te laten komen.

 

Artikel 8

Onze facturen zijn, behoudens strijdeige vermelding op de factuur, betaalbaar op de uitgiftedatum. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest voor, gelijk aan 1% per maand.

 

Artikel 9

Klachten betreffende dit contract dienen ons schriftelijk te bereiken binnen de acht dagen op straffe van verval.

 

Artikel 10

Bij gerechtelijk geschil is de rechtbank van Mechelen bevoegd.